Thirrje për Konsulent/e, për hartimin e një Manuali Pedagogjik mbi qasjen e personelit shkollor ndaj nxënësve me aftësi të kufizuar në ciklin e mesëm të lartë

Përshkrim i projektit:

Down Syndrome Kosova është duke implementuar projektin “Arsimimi Profesional dhe Punësimi në Raport me Aftësinë e Kufizuar në Kosovë”. Projekti ka për qëllim të rritsë mundësitë dhe të avokojë drejtë mundësive të barabarata për arsim profesional dhe punësim te personave me aftësi të kufizuara. Rrjedhimisht ky projekt ka për qëllim që të trajtojë këtë problematikë, përmes ngritjes së cilësisë së Aftësimit Profesional si dhe fuqizimin e mekanizmave insititucional përgjëgjes për implementimin e kornizës ligjore për punësim e PAK. Në këtë mënyrë synohet krijmi i kushtëve të përshtatëshme për Arsimin Profesional për nxënësit me aftësi të kufizuar, si dhe barazimi i mundësive për punësim të këtyre të fundit. Down Syndrome Kosova, në kuadër të këtij projekti hap thirrjen për Konsulent/e i/e cila do të hartojë një manual pedagogjik i cili do të përmisojë qasjen e stafit mësimor kundrejtë nxënësve me aftësi të kufizuara.