Raporti i vleresimit të Nivelit të Strategjisë Komunale për Personat me Aftësi të kufizuar në Prizren