Ligji per te drejtat dhe pergjegjesite e qytetareve ne kujdesin shendetesor