Publikime

Udhëzues për Politikat e ardhshme Komunale për Personat me Aftësi të Kufizuara në Prizren

“Strategjia Komunale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar në Prizren” është dokumenti më i lartë lokal për sa i përket ngritjes së kualitetit të jetës së personave me aftësi të kufizuara në këtë komunë. Në linjë me Strategjinë në fjalë, Plani i Veprimit zbërthen në aktivitete konkrete hapat që duhet të ndërmirren për të siguar zbatimin e objektivave strategjike tëcilatjanënëdobitëpërmirësimittëjetëssëpersonavemeaftësitëkufizuaranëPrizren.

Raporti i vlerësimit të Nivelit të Zbatimit të Strategjisë Komunale për PAK 2016-2018 në Prizren

Në linjë me “Konventën e OKB-së për të Drejtat e Personave me Aftësitë Kufizuara”2 në vitin 2013 në Kosovë është hartuar “Strategjia Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara 2013/23”3. Në kuadër të kësaj Strategjie është paraparë edhe hartimi i Strategjive dhe Planeve Komunale për aftësinë e kufizuar. Rrjedhimisht, komuna e Prizrenit ka hartuar “Strategjinë Komunale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara në Prizren 2016/ 18” si dhe “PlanineVeprimit” relevant.

E drejta në gjithëpërfshirje e fëmijëve me sindromë Down – Rekomandime

Në bazë të gjeturave të hulumtimit “E drejta në gjithëpërfshirje e fëmijëve me sindromë Down” janë
nxjerrë një numër i rekomandimeve për eliminimin e barrierave dhe përmbushjen e nevojave gjatë
procesit të gjithëpërfshirjes së nxënësve me sindromën Down në shkolla të arsimit të rregullt.