Projektet

Programi për Trajtim Jashtë Vendit

 Transparenca në Shërbimet Shëndetësore-Programi për Trajtim Jashtë Vendit
Kohëzgjatja e Projektit Institucioneve Publike Shëndetësore. Periudha e implementimit:
Maj 2010- Maj 2011
Shuma Vlera e kontrates: 56,336.00 EUR
DonatoriGrupi i synuar në projekt: Ministria e Shëndetësisë; Programi Për Trajtimin e Pacientëve Jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike-
PTPJISHP; personat me aftësi të kufizuar dhe komisionet parlamentare
Projekti i mbështetur nga Agjencioni i Shteteve të Bashkuara për
Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe Institutit për Komunitete të
Qëndrueshme (ISC) përmes Programit për Fuqizimin e Shoqërisë
Civile në Kosovë (K-CSSP), është implementuar gjatë periudhës
Qëllimi i Projketit Prill 2010-Prill 2011. Projekti ka pasur për qëllim transparencën në
shërbimet shëndetësore në Ministrin e Shëndetësisë, respektivisht
Programin Për Trajtim Mjekësor Jashtë Institucioneve Publike
të Shëndetësisë, duke rekomanduar masa mbi monitorimin e
implementimit të programit, definimin e kritereve dhe informimin
e familjarëve të personave me aftësi të kufizuar, për mundësit e
shfrytëzimit të programit për trajtim mjekësor jashtë institucioneve
publike shëndetësore dhe pa diskriminim për të gjithë qytetarët.
Rezultateta) DSK ka realizuar një sërë takimesh individuale dhe dy dëgjime
publike me anëtaret e komisioneve parlamentare ( komisionin
parlamentar për shëndetësi dhe mirëqenie sociale, komisionin për
integrime evropiane dhe komisionin për të drejtat e njeriut dhe
mundësi te barabarta, si dhe me personelin në QKUK-anëtarët e
komisioneve vlerësuese) dhe zyrën e programit të fondit për shërim
jashtë vendit, gjithashtu edhe me zyrën e Ombusperson-it.

b) Sponzorizimin e urdhëresës administrative 3/2010 për trajtim
të barabartë dhe shfrytëzim të klinikave private për trajtim të
pacientëve për të cilët institucionet publike nuk ofrojnë shërbime
shëndetësore. Urdhëresa administrative 3/2010 është nxjerr dhe
nënshkruar më 14 dhjetor 2010.

c) Krijimin e bazës së të dhënave -identifikimin e fëmijëve, personave
me aftësi të kufizuar dhe fëmijëve të tjerë ( pa aftësi të kufizuar)
të cilët janë diagnostifikuar dhe rekomanduar për trajtim jashtë
vendit.

d) Përmirësimi i nivelit të trajtimeve mjekësore për fëmijët me
aftësi të kufizuara nga institucionet qeveritare dhe mekanizmat
ekzistuese. Mbi 5 persona me aftësi të kufizuar kanë përfituar
mbështetej financiare nga Fondi për trajtim jashtë vendit gjatë
vitit 2011. Ndërkohë tre (3) prej tyre janë shëruar, ndërsa prej të
dhënave të përgjithshme 22 fëmijë të diagnostifikuar (2010) me
probleme në zemër, presin vlerësimin e komisioneve për trajtim
mjekësor dhe mbështetjen financiare nga PTMJISHP. Kurse brenda
vetëm 3 viteve, në mungesë të trajtimeve shëndetësore kanë vdekur
12 fëmijë me aftësi të kufizuar dhe të diagonztifikuar me defekte
në zemër dhe organe tjera jetësore.

e) Hartimi dhe shpërndarja e gjashtë numrave të buletinit (çdo dy
muaj), informativ përmes të përditshmes Koha Ditore. Gjithsej 56
mijë kopje të gjashtë numrave të shpërndara shtator 2010-gushtë
2011.

Rezultate kryesore:
• 230 fëmijët përfitojnë prej shërbimeve të programit Intervenimi
dhe Edukimi I Hershem në pese (5) Qendrat Burimore (Prishtinë,
Gjakovë, Prizren, Ferizaj dhe Mitrovicë).

• 52 fëmijë të regjistruar në shkollim të rregullt-arsimin
gjithëpërfshirës.

• 4 persona me sindromin Down të aftësuar për punë-Kamerier/
banakier dhe të angazhuar në kafenenë X21

• 4700 seanca individuale për prindër-Familje, klinika, qendra të
mjekësisë familjare.

• 5 sesione të trajnimeve me 1764 pjesëmarrës-modulet- aspekti
gjenetik/pediatri, zhvillimi i hershëm, edukimi i hershëm, arsimi
gjithëpërfshirës për prindër, edukator, motra mjekësore, mjek,
student dhe profesioniste.

Avokim mbi Intervenimin e Hershëm

 Avokim mbi Intervenimin e Hershëm tek fëmijët me aftësi të kufizuara.
Kohëzgjatja e Projektit
15 janar 2010-15 janar 2012.
Shuma e Projektit97,439.34 EUR
Donatori Projekt i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i menaxhuar nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian dhe të mbështetur me kofinancim të Qeveris së Kosovës
Qëllimi i ProjektitQëllimi: Promovimi i të drejtave të njeriut, fëmijëve, personave me sindromin Down, për avokim në institucione vendimmarrëse, edukimin e prindërve dhe familjarëve, shërbimet mbi edukimin dhe intervenimin e hershëm, edukimin inkluziv dhe vet avokim në komunitet dhe për komunitet.
RezultatetRezultatet:
a) Organizimi i serisë prej katër trajnimeve me ekspert nga Mbretëria e Bashkuar. Përfitues: mësimdhënës, edukator dhe prindër në katër regjionet e Kosovës: Prishtinë, Prizren, Mitrovicë dhe Gjakovë.
b) Hartimi dhe publikimi i programit të intervenimit dhe edukimit të hershëm për fëmijët me sindromin Doën.
c) Organizimi i konferencës dy ditore rajonale me temë; Intervenimi i Hershëm te Fëmijët me Nevoja të Veçanta Arsimore, më 28 dhe 29 tetor 2010, në Hotel Grand, Prishtinë. Konferenca regjionale –Intervenimi i Hershëm te Fëmijët me Nevoja të Veçanta Arsimore e parë e këtij lloji, e organizuar në Rajonin e Ballkanit perëndimorë, ka mundësuar shkëmbimin e ekspertizës dhe njohuri të gjerë mbi praktikat për intervenimin në fëmijërinë e hershme te fëmijët me nevoja të veçanta arsimore dhe për prindërit, profesionistët dhe për përfaqësuesit e institucioneve publike dhe qeveritare të arsimit dhe kujdesit shëndetësore dhe të mirëqenies sociale. 247 pjesëmarrës vendor (Drejtor shkollash,mësimdhënës, edukatore, mjekë familja, motra të kujdesit shëndetësor, profesionist të fushave relevante, organizata të SHC, ministra, prindër dhe përfaqësues të medieve. Te pranishëm nga vendet e BE-s dhe të rajonit: përfaqësues nga Down Syndrome International- Down Syndrome nga Mbretëria e Bashkuar, Presidentja e European Down Syndrome Association, përfaqësues te rajonit, (Serbia), (Sllovenia), (Bullgaria), (Shqipëria). (Kroacia), (Maqedonia) .
d) Themelimin i Rrjetit Regjional të Ballkanit Perëndimore për mbështetjen në Intervenimin e Hershëm- Ballkan Regional Early Support Network-BRESN
e) Organizimi i dy programeve edukative verore për fëmijët me sindromin Down në dy qendrat burimore-Gjakovë dhe Prishtinë.
f) 80 vizita në familje të prindër të fëmijëve me sindromin Down-kryesisht prindër të rijnë.
g) Organizimi i gjashtë (6) ligjëratave në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës-QKUK. Temat: Aspekti Gjenetikë, Klinik, Pediatrik dhe mjekësor tek fëmijët me sindromin Down. 219 pjesëmarrës ( mjek, specializant, motra të kujdesit shëndetësor dhe studentë të mjekësisë)

Supporting activities in DSK-Prizeren

 Supporting activities in Down Syndrome Resource Centre Prizren- towards early and inclusive education-DSRC Pz
Kohëzgjatja e Projektit12 muaj
Shuma 20103
Donatori Save the Children
Qëllimi i ProjektitSupporting activities in Down Syndrome Resource Centre Prizren- towards early and inclusive education-DSRC Pz
RezulatetDown Syndrome Kosova, recently has drafted A Assessment Needs Report for Children with Down Syndrome and other Children with special needs education in municipality of Prizren.
The draft report was sent to Save the Children Team for further development and approval. This report after finalization will be publishes to public.

Edukimi Gjithpërfshirës

 Edukimi Gjithëpërfshirës, Politike Nacionale apo vetëm ide?
Kohëzgjatja e Projektit18 muaj
Shuma 32,827.43 EUR
Donatori Usaid –ISC
Qëllimi i ProjektitAvokim në institucione relevante vendore, duke kyçur autoritetet vendimmarrëse dhe ekspert të dëshmuar në fushën e edukimit gjithëpërfshirës për formimin dhe mandatimin e një grupi të punës për hartim të planit strategjik-si politik nacionale mbi edukimin e hershëm dhe inkluziv në sistemin e arsimit të fëmijëve me nevoja të veçanta dhe atyre grupeve të fëmijëve që rrezikohen të mos përfshihen në arsim dhe ky qëllim synohet të arrihet përmes identifikimit dhe regjistrimit të nevojave të komunitetit me sindromin Down (në pesë regjione, me numër të popullsisë më të madhe) mbi edukimin e hershëm dhe arsimin gjithëpërfshirës dhe resurseve të MASHT-it , njësisë së arsimit special, institutit të pedagogjisë dhe pesë (5) Departamenteve të Drejtorive Komunale të Arsimit.
RezultatetObjektivat:
1. Të identifikoj nevojat e komunitetit me sindromin Down në pesë regjione të Kosovës (Prishtinë, Prizren ,Gjakovë, Mitrovicë dhe Ferizaj), t`i regjistroj resurset ekzistuese në institucione relevante mbi mundësit e përfshirjes së fëmijëve me nevoja të veçanta në sistemin e arsimit.
2. Të krijoj nivele të reja dhe efikase të komunikimit me autoritetet e arsimit në nivel qendror dhe lokal duke siguruar një bashkëpunim të afërt dhe të interesit reciprok me personelin e shkollave të nivelit parashkollor dhe shkollave fillore.
3. Të siguroj një vendim apo urdhërese administrative nga MASHT-ti mbi formimin e grupit punues për hartimit të planit strategjik-si politik nacionale mbi edukimin e hershëm dhe inkluziv në sistemin e arsimit të fëmijëve me nevoja të veçanta dhe atyre grupeve të fëmijëve që rrezikohen të mos përfshihen në arsim.
•Publikimi i raportit mbi gjendjen në teren-identifikimi i nevoja të komunitetit të prekur me Down Syndrome
•Ministria e Arsimit ka formuar grupin punës për hartimin e strategjisë organizmin e arsimit gjithëpërfshirës
•Marrëveshje bashkëpunimi në mes MASHT dhe OJQ DSK për implementimin e strategjisë 2010-2015 për gjithëpërfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore.

DSK Integration Support

 Support the integration of Down syndrome community in Kosovar Society 2010
Kohezgjatja e Projketit January2010-Decembar 2011

Shuma 29,285.00 eur
Donatori Mental Health Initiative- Open Society Institute –Soros
Qellimi i Projketit To increase the level of social inclusion of individuals with disability by supporting and assisting the parents in their early emotional adjustment to the birth of a baby with Down syndrome & other children with development disability through parent support groups (PSG) and providing the therapeutic relationship of the early interventionist
Rezulatet230 children attended to Early Intervention and Education services in five Down Resources Centers.
2. Provided information services to more than 230 parents of children with disability.
3. At least 20 children without disabilities regularly attended educational activities at the five DSRCs
4. Provided information about Down syndrome and other children with development disability for parents, through consultation sessions. Approximately 100 parents/members of family, and careers.

Krijimi i politikave lokale

 Krijimi i politikave Lokale për personat me Aftësi të kufizuar -2009
Kohëzgjatja e Projektit 8 Muaj
Shuma 2,000 Euro
Donatori Shaer See përmes Handicap International
Qëllimi i Projektit Avokim në politikat Lokale për personat me aftësi të kufizuar
RezulatetHartimi i strategjisë

Mbështetje për qendrën DSK

 Mbështetja e qendrës Down Syndrome Kosova
Kohëzgjatja e Projektit 5 muaj
Shuma 2,900.00 euro
Donatori Aeroporti “Adem Jashari” Prishtinë
Qëllimi i Projektit Mbështetje qendrës Down Syndrome Kosova
RezulatetMundësimi i ofrimit të shërbimeve në OJQ DSK.
Trajnimi i prindërve që kanë fëmije të prekur me sindromin Down

I doo to Belong

 I doo to Belong - 2009
Kohëzgjatja e Projektit 6 muaj
Shuma 14,022.00 eur
Donatori Projekt i financuar nga Zyra Amerikane
Qëllimi i Projektit Mobilizimi i komunitetit të prekur me Down Syndrome ,inicimi për formimin e njësive/degëve të OJQ DSK, në pesë zonat kryesore të vendit, fuqizimi i tyre dhe mbledhjen,verifikimin dhe publikimin e të dhënave për gjendjen e përgjithshme të personave të prekur me Down Syndrome në vendin tonë
Rezulatet• Vizita duke Informuar 60 familje në zonat rurale të fëmijëve/personave të prekur me Down Syndrome për të drejtat e tyre
• Krijimi i një filmi Dokumentar http://www.youtube.com/watch?v=8DHbMfAUlzM

Hapi II

 “Hapi II” 2009
Kohëzgjatja e Projektit 6 Muaj 2008
Shuma 9822 Euro
Donatori Financuar nga KFOS
Qëllimi i Projektit Mbështetje e programeve të OJQ Down Syndrome Kosova
Rezulatet-Ofrimi i shërbimeve për fëmijët/personat e prekur me Down Syndrome
-Fizioterapi ,psikoterapi ,Trajnime për prindër

Mëso për Mua-UNDP

 “Mëso për mua “ 2009
Kohëzgjatja e Projektit 6 (gjashtë) muaj 2009
Shuma 13,545.00 euro
Donatori Financuar nga UNDP
Qëllimi i Projektit Mobilizimi i komunitetit me Down Syndrome në Mitrovicë
Rezulatet-Krijimi i degës Down Syndrome Kosova në Mitrovicë
-Krijimi i Grupit Mbështetës të prindërve në pjesën Veriore dhe Jugore të Mitrovicës
-Ofrimi i shërbimeve për fëmijët me Down Syndrome në qendrën burimore DSK-Mitrovice

Mëso për mua

Mëso për mua 2009
Kohëzgjatja e Projektit 6 (gjashtë) muaj 2009
Shuma 3500(Tremijë e pesëqind ) Euro
Donatori Projekt i financuar nga Fondacioni per iniciative Demokratike Gjakove
Qëllimi i Projektit Edukimi i prindërve përmes trajnimeve dhe forcimi i bindjes së prindërve për integrimin e të rinjve dhe personave të prekur me Down Syndrome
Rezulatet-6 Trajnime me prindër,familjarë të fëmijëve të prekur me Down Syndrome
-4 Punëtori për prindër me ekspert të fushave të ndryshme

Mbështetja përsonave me Down Syndrome

 Mbështetja e personave të prekur me Down Syndrome për funksionimin e qendrës informuese dhe edukuese -2009
Kohëzgjatja e Projektit Janar 2009-Dhjetor 2009 (12 Muaj )
Shuma 6220 (gjashtëmijë e dyqind e njëzet)
Donatori Financuar nga PTK (Postë Telekomi i Kosovës)
Qëllimi i ProjektitOfrimi i Shërbimeve në qendrën për fëmijët e prekur me Down Syndrome
RezulatetEdukimi,vlerësimi dhe rekomandimet nga ana e psikologut, fizioterapeutit, edukatorit shërbyesve të tjerë profesional

Hapi I

3“Hapi I” 2007
Kohëzgjatja e Projektit Shtator 2008-qershor 2008 (6 Muaj )
Shuma 9822 Euro
Donatori Financuar nga KFOS
Qëllimi i Projektit
Krijimi i partnereve në vendet e Bashkësisë Europiane
RezulatetPjesëmarrja në kongresin Ndërkombëtar për Sindromin Down në Pule,Kroaci.
Krijimi i partneritetit me organizatat : DSC Pula,Down Syndrome Irland ,Nacional Down Syndrome-UK , T.I.R.E- France, DS Belgjike, DS Roma-Itali

Kush jam Unë

2“Kush jamë Unë “ 2007
Kohëzgjatja e Projektit Shtator 2007-Janar 2008 (5 Muaj )
Shuma 5000 Euro
Donatori Financuar nga USAID dhe IREX, përmes ATRC
Qëllimi i Projektit Mobilizimi i komunitetit të cilët janë të prekur me Down Syndrome
RezulatetTrajnime :
3 Takime me Prindër (187 Pjesëmarrës)
5 Ligjërata me profesionalist (216 Mjeke Specializant Student, në QKUK)

Vizita Nënave

1Vizita e dymbëdhjetë nënave në Down Syndrome Centar Pula,Kroaci 2007
Kohëzgjatja e Projektit Njëmbëdhjete ditë 16-27Korrik 2007
Shuma
Donatori Projekt i financuar nga Bashkësia e Shqiptareve në Pula,Kroaci
Qëllimi i Projektit Vizita e dymbëdhjetë nënave bashkë me fëmijët e tyre dhe katër edukatore në Down Syndrome Centar Pula,Kroaci
Rezulatet-Rehabilitimi i dymbëdhjetë nënave bashkë me fëmijët e tyre
-Trajnimi i katër edukatoreve për intervenimin e hershëm