Programi për Trajtim Jashtë Vendit

 Transparenca në Shërbimet Shëndetësore-Programi për Trajtim Jashtë Vendit
Kohëzgjatja e Projektit Institucioneve Publike Shëndetësore. Periudha e implementimit:
Maj 2010- Maj 2011
Shuma Vlera e kontrates: 56,336.00 EUR
DonatoriGrupi i synuar në projekt: Ministria e Shëndetësisë; Programi Për Trajtimin e Pacientëve Jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike-
PTPJISHP; personat me aftësi të kufizuar dhe komisionet parlamentare
Projekti i mbështetur nga Agjencioni i Shteteve të Bashkuara për
Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe Institutit për Komunitete të
Qëndrueshme (ISC) përmes Programit për Fuqizimin e Shoqërisë
Civile në Kosovë (K-CSSP), është implementuar gjatë periudhës
Qëllimi i Projketit Prill 2010-Prill 2011. Projekti ka pasur për qëllim transparencën në
shërbimet shëndetësore në Ministrin e Shëndetësisë, respektivisht
Programin Për Trajtim Mjekësor Jashtë Institucioneve Publike
të Shëndetësisë, duke rekomanduar masa mbi monitorimin e
implementimit të programit, definimin e kritereve dhe informimin
e familjarëve të personave me aftësi të kufizuar, për mundësit e
shfrytëzimit të programit për trajtim mjekësor jashtë institucioneve
publike shëndetësore dhe pa diskriminim për të gjithë qytetarët.
Rezultateta) DSK ka realizuar një sërë takimesh individuale dhe dy dëgjime
publike me anëtaret e komisioneve parlamentare ( komisionin
parlamentar për shëndetësi dhe mirëqenie sociale, komisionin për
integrime evropiane dhe komisionin për të drejtat e njeriut dhe
mundësi te barabarta, si dhe me personelin në QKUK-anëtarët e
komisioneve vlerësuese) dhe zyrën e programit të fondit për shërim
jashtë vendit, gjithashtu edhe me zyrën e Ombusperson-it.

b) Sponzorizimin e urdhëresës administrative 3/2010 për trajtim
të barabartë dhe shfrytëzim të klinikave private për trajtim të
pacientëve për të cilët institucionet publike nuk ofrojnë shërbime
shëndetësore. Urdhëresa administrative 3/2010 është nxjerr dhe
nënshkruar më 14 dhjetor 2010.

c) Krijimin e bazës së të dhënave -identifikimin e fëmijëve, personave
me aftësi të kufizuar dhe fëmijëve të tjerë ( pa aftësi të kufizuar)
të cilët janë diagnostifikuar dhe rekomanduar për trajtim jashtë
vendit.

d) Përmirësimi i nivelit të trajtimeve mjekësore për fëmijët me
aftësi të kufizuara nga institucionet qeveritare dhe mekanizmat
ekzistuese. Mbi 5 persona me aftësi të kufizuar kanë përfituar
mbështetej financiare nga Fondi për trajtim jashtë vendit gjatë
vitit 2011. Ndërkohë tre (3) prej tyre janë shëruar, ndërsa prej të
dhënave të përgjithshme 22 fëmijë të diagnostifikuar (2010) me
probleme në zemër, presin vlerësimin e komisioneve për trajtim
mjekësor dhe mbështetjen financiare nga PTMJISHP. Kurse brenda
vetëm 3 viteve, në mungesë të trajtimeve shëndetësore kanë vdekur
12 fëmijë me aftësi të kufizuar dhe të diagonztifikuar me defekte
në zemër dhe organe tjera jetësore.

e) Hartimi dhe shpërndarja e gjashtë numrave të buletinit (çdo dy
muaj), informativ përmes të përditshmes Koha Ditore. Gjithsej 56
mijë kopje të gjashtë numrave të shpërndara shtator 2010-gushtë
2011.

Rezultate kryesore:
• 230 fëmijët përfitojnë prej shërbimeve të programit Intervenimi
dhe Edukimi I Hershem në pese (5) Qendrat Burimore (Prishtinë,
Gjakovë, Prizren, Ferizaj dhe Mitrovicë).

• 52 fëmijë të regjistruar në shkollim të rregullt-arsimin
gjithëpërfshirës.

• 4 persona me sindromin Down të aftësuar për punë-Kamerier/
banakier dhe të angazhuar në kafenenë X21

• 4700 seanca individuale për prindër-Familje, klinika, qendra të
mjekësisë familjare.

• 5 sesione të trajnimeve me 1764 pjesëmarrës-modulet- aspekti
gjenetik/pediatri, zhvillimi i hershëm, edukimi i hershëm, arsimi
gjithëpërfshirës për prindër, edukator, motra mjekësore, mjek,
student dhe profesioniste.