Mëso për Mua-UNDP

 “Mëso për mua “ 2009
Kohëzgjatja e Projektit 6 (gjashtë) muaj 2009
Shuma 13,545.00 euro
Donatori Financuar nga UNDP
Qëllimi i Projektit Mobilizimi i komunitetit me Down Syndrome në Mitrovicë
Rezulatet-Krijimi i degës Down Syndrome Kosova në Mitrovicë
-Krijimi i Grupit Mbështetës të prindërve në pjesën Veriore dhe Jugore të Mitrovicës
-Ofrimi i shërbimeve për fëmijët me Down Syndrome në qendrën burimore DSK-Mitrovice