Mëso për mua

Mëso për mua 2009
Kohëzgjatja e Projektit 6 (gjashtë) muaj 2009
Shuma 3500(Tremijë e pesëqind ) Euro
Donatori Projekt i financuar nga Fondacioni per iniciative Demokratike Gjakove
Qëllimi i Projektit Edukimi i prindërve përmes trajnimeve dhe forcimi i bindjes së prindërve për integrimin e të rinjve dhe personave të prekur me Down Syndrome
Rezulatet-6 Trajnime me prindër,familjarë të fëmijëve të prekur me Down Syndrome
-4 Punëtori për prindër me ekspert të fushave të ndryshme