Mbështetja përsonave me Down Syndrome

 Mbështetja e personave të prekur me Down Syndrome për funksionimin e qendrës informuese dhe edukuese -2009
Kohëzgjatja e Projektit Janar 2009-Dhjetor 2009 (12 Muaj )
Shuma 6220 (gjashtëmijë e dyqind e njëzet)
Donatori Financuar nga PTK (Postë Telekomi i Kosovës)
Qëllimi i ProjektitOfrimi i Shërbimeve në qendrën për fëmijët e prekur me Down Syndrome
RezulatetEdukimi,vlerësimi dhe rekomandimet nga ana e psikologut, fizioterapeutit, edukatorit shërbyesve të tjerë profesional