Krijimi i politikave lokale

 Krijimi i politikave Lokale për personat me Aftësi të kufizuar -2009
Kohëzgjatja e Projektit 8 Muaj
Shuma 2,000 Euro
Donatori Shaer See përmes Handicap International
Qëllimi i Projektit Avokim në politikat Lokale për personat me aftësi të kufizuar
RezulatetHartimi i strategjisë