I doo to Belong

 I doo to Belong - 2009
Kohëzgjatja e Projektit 6 muaj
Shuma 14,022.00 eur
Donatori Projekt i financuar nga Zyra Amerikane
Qëllimi i Projektit Mobilizimi i komunitetit të prekur me Down Syndrome ,inicimi për formimin e njësive/degëve të OJQ DSK, në pesë zonat kryesore të vendit, fuqizimi i tyre dhe mbledhjen,verifikimin dhe publikimin e të dhënave për gjendjen e përgjithshme të personave të prekur me Down Syndrome në vendin tonë
Rezulatet• Vizita duke Informuar 60 familje në zonat rurale të fëmijëve/personave të prekur me Down Syndrome për të drejtat e tyre
• Krijimi i një filmi Dokumentar http://www.youtube.com/watch?v=8DHbMfAUlzM