Hapi II

 “Hapi II” 2009
Kohëzgjatja e Projektit 6 Muaj 2008
Shuma 9822 Euro
Donatori Financuar nga KFOS
Qëllimi i Projektit Mbështetje e programeve të OJQ Down Syndrome Kosova
Rezulatet-Ofrimi i shërbimeve për fëmijët/personat e prekur me Down Syndrome
-Fizioterapi ,psikoterapi ,Trajnime për prindër