Hapi I

3“Hapi I” 2007
Kohëzgjatja e Projektit Shtator 2008-qershor 2008 (6 Muaj )
Shuma 9822 Euro
Donatori Financuar nga KFOS
Qëllimi i Projektit
Krijimi i partnereve në vendet e Bashkësisë Europiane
RezulatetPjesëmarrja në kongresin Ndërkombëtar për Sindromin Down në Pule,Kroaci.
Krijimi i partneritetit me organizatat : DSC Pula,Down Syndrome Irland ,Nacional Down Syndrome-UK , T.I.R.E- France, DS Belgjike, DS Roma-Itali