Për Ne

DOWN SYNDROME KOSOVA

Hyrje

1.1  .  Down Syndrome Kosova (DSK) është organizatë jo qeveritare, me status Shoqatë, themeluar me 4 mars 2007 nga prindër të fëmijëve dhe personave të prekur nga Sindromi Down (SD). DSK është regjistruar  me 5 Prill 2007, sipas Nr. 1999/22, neni 10 me Numër regjistrimi; 5111389-6 .

DSK është organizatë nacionale  e shtrirë me shërbimet e veta në gjashtë rajone të vendit; Prishtine, Mitrovice, Gjakove, Prizren, Ferizaj dhe Gjilan.

DSK për Mision ka Mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut dhe dinjitetin e personave me sindromin Down duke siguruar informata dhe komunikim për komunitetin dhe profesionistet e fushave përkatëse për te siguruar zhvillimin e potencialit për jetese te pavarur dhe fuqizimin e prindërve dhe familjarëve te tyre.

DSK si organe interne ka Grupin Mbështetës të Prindërve (GMP) dhe Ekipin e ekspertëve  (EE) në fushat e ; Gjenetikës, Pediatrisë , Defektologjisë, Punonjës Social, Psikologjisë dhe ekspertë të arsimit.

DSK qeveriset nga Kuvendi i Anëtarëve dhe menaxhohet nga Bordi Drejtues, i përbërë nga shtatë anëtar të emëruar nga Kuvendi i anëtarëve të organizatës. Stafi ekzekutive përbëhet nga  Drejtorin Ekzekutive, Zv, Drejtorin dhe Finance Administratoren e Organizatës.

1.2. Vlerat e organizatës 

Shprehin besimin e komunitetit mbi potencialin e madhe  dhe dëshirën e personave me sindromin Down për përfshirje dhe integrimin e tyre të plotë dhe të sigurt në shoqëri.

DSK, është kundër etiketimeve dhe termave që përdoren në opinion për personat me sindromin Down. Gjithmonëveproni për personat ndaj sindromin Down duke i thirrur në  emrin e tij apo asaj, ose kur te përshkruani personin,fëmijën, apo te riun, referohuni si: i prekur me sindromin Down apo me termin shkencor Trisomi 21. 

1.3 Vizioni

Për mundësi te barabartë ne shoqëri, duke respektuar plotësisht te drejtat e njeriut, diverzitetin njerëzor për çdo person me sindromin Down, drejt përmirësimit të standardit të jetesës dhe zhvillimit në përgjithësi të personave te prekur me sindromën Down.

1.4 Misioni

Mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut dhe dinjitetin e personave me sindromin Down duke siguruar informata dhe komunikim për komunitetin dhe profesionistet e fushave përkatëse për të siguruar zhvillimin e potencialit për jetese të pavarur dhe fuqizimin e prindërve dhe familjarëve të tyre.

1.5 Objektivat Strategjike 2008-2015

 I. Ngritjen e nivelit të vetëdijes së prindërve, familjarëve, institucioneve dhe shoqërisë në përgjithësi për personat e prekur me sindromin Down.

II.  Krijimin e partneriteteve të qëndrueshëm dhe afatgjatë me Institucionet qendrore dhe lokale te vendit dhe  OJQ_ve të Personave me Aftësi të Kufizuara vendore dhe ndërkombëtare.

III.  Sigurimin e përkrahjes gjithëpërfshirëse te personave të prekur me sindromin Down;  Ofrimin e  Shërbimeve shëndetësore profesionale, përfshirjen në  sistemin edukativo arsimor të hershëm, shkollimin fillor dhe të mesëm dhe ofrimin e mundësisë për punësim integrues.

IV. Sigurimin e mbështetjes profesionale dhe financiare  te Qendrave Burimore, programeve të ndërmarrësisë Sociale dhe punëtorive për personat e prekur me sindromin Down,  nga Institucionet Qendrore dhe lokale të vendit, biznesit privat dhe donatorëve te sigurt.

DSK antare e rrjetve dhe organizatave nderkombetare

OSI

 

EDSA

 

ECCL