Manual Pedagogjik

MBI QASJEN E PERSONELIT SHKOLLOR NDAJ NXËNËSVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË CIKLIN E MESËM TË LARTË