Ligjet

Kodi Doganor dhe i Akcizave në Kosovë

Komisioni për monitorimin e Planit

Kushtetuta e Republikës së Kosovës

Ligji civil kundër shpifjes dhe fyerjes

Ligji i Sportit

Ligji mbi aftësimin, riaftësimin dhe punësimin e PAK

Ligji për edukim parashkollor

Ligji për të drejtat dhe përgjegjësitë e qytetarëve në kujdesin shëndetësor

Ligji për arsim dhe aftësim profesional (i vjetër)

Ligji për Arsimin dhe Aftësimin e të Rriturve

Ligji për barazi gjinore

Ligji për familje

Ligji për Kujdesin Shëndetësorë Emergjent

Ligji për kujdesin shëndetësorë

Ligji për ndërprerjen e shtatzënësisë 

Ligji për pensionet e aftësisë së kufizuar

Ligji për përkrahje materiale familjeve të fëmijëve me aftsi të kufizuar të përhershme

Ligji për shrbime sociale dhe familjare

Ligji për siguri në punë

Ligji për transportin rrugor

Ligji Shtetsia e Kosovës

Ligji_për_Shëndetësi[1]

Plani i Veprimit të të drejtave të njeriut

Plani Kombëtar i Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara i Republikës së Kosovës 2009 – 2011

Plani Strategjik për Organizimin e Arsimit Gjithpërfshirës

Raporti mbi zbatimin e SPV për të Drejtat e Fëmijëve (2009-2010)-1

Rregullore – Për Ligjiin themelor të punës

U.A Nr.01-2010 Për Procedurat Për Delegimin e Përgjegjësive

U.A Nr.07-2010 Për Plotësimin dhe Ndryshimin e U.A Nr.03-2009

U.A Nr.13-2010 Për Ofrimin e Shërbimeve në Komunitet-Shtëpi

UA_Licencimi_i_Mësimdhënësve 

Udhëzim Administrativ për të Drejtat në aftësim, riaftësim dhe punësim të PAK-ve