Kombëtare

 

E drejta në gjithëpërfshirje e fëmijëve me sindromë Down_HULUMTIM_dhjetor_2017

Nga 27 Nëntor e deri më 1 Dhjetor 2017, me qëllim të identifikimit të barrierave dhe nevojave të
prindërve dhe institucioneve arsimore gjatë dhe në procesin e gjithëpërfshirjes së nxënësve me
sindromën Down, janë realizuar intervista gjysmë të strukturuara me përfaqësues të menaxhmentit
të 22 shkollave në komunën e Prishtinës dhe Prizrenit, 26 intervista me mësimdhënës të këtyre
shkollave të cilët kanë nxënës me sindromën Down në klasat e tyre, si dhe 26 intervista me
prindërit e nxënësve.

 

DSK Raport_indentifikimi i nevojave_ gjetjet ne terren SyD

Raporti mbi identifikimin e nevojave dhe mundësive të komunitetit me sindromin Down për
përfshirjen e tyre në sistemin e arsimit, ka për qellim të prezantoj gjendjen aktuale dhe sfidat e
integrimit të tyre ne sistemin e arsimit kosovar.