KONKURS Shoqata Down Syndrome Kosova është organizatë jo qeveritare, e themeluar në vitin 2007 nga prindërit e personave me sindromën Down. Misioni i shoqatës është ngritja e dinjitetit të personave me sindromën Down dhe familjarëve të tyre, duke avokuar për respektimin e të drejtave, ngritjen e cilësisë së jetës dhe gjithëpërfshirje të plotë në shoqëri për këta të fundit. Down Syndrome Kosova shpall të hapur thirrjen për aplikim për poziten: Menaxher/e Financiar/e Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore • Organizon, drejton dhe mbikëqyr të gjitha funksionet e menaxhimit financiar brenda Organizatës. • Përpilon buxhetin vjetor, analizon, raporton dhe jep këshilla në çështjet financiare të Organizatës. • Përpilon buxhetin në projekte, raporton tek donatorët e huaj dhe vendor. • Kryen menaxhimin e kontabilitetit financiar të Organizatës, monitorimin dhe raportimin ditorë e mujor brenda afateve te cekuara nga donatorët dhe nga vet Organizata. • Përgadit deklaratat mujore dhe vjetore për pagesat e tatimeve të Administratës Tatimore të Kosovës;. • Përgatit pasqyrat e të ardhurave dhe shpenzimeve. • Menaxhon procesin e faturimit të produkteve të DSK-së. • Përgjegjës për programin financiar të Organizatës. Kualifikimi dhe eksperienca – Diplomë të studimeve themelore në fushën e Ekonomisë (preferohet të ketë mbaruar studimet Master ose të jetë në përfundim të tyre). – Përvojë punë së paku 3 vite, e dëshiruar pervojë pune në organizata jo qeveritare. – E dëshiruar të ketë njohuri për programin financiar Quick Books. – E obligueshme të ketë njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës Angleze dhe aftësi për tu shprehur si në të folur ashtu edhe në të shkruar. Lokaconi: • Prishtinë Si të aplikoni ? Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë: • CV të përditësuar • Dëshmi për përgaditjen shkollore dhe profesionale • Letër Motivuese • Dëshmi për përvojën e punës. • Subjekti: Aplikim –Menaxher/e Financiar/e– DSK në e-mail adresën: info@downsyndromekosova.org Afati i fundit për aplikim: • jo më larg se me datë 24 Shtator 2018 ora 16:00 • Aplikacionet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh. • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen dhe ftohen për fazën e ardhshme të rekrutimit.