Ekspert për hartimin e rregullores së brendshme të shërbimeve psiko-sociale në kuadër të Programit të Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm