Të dashur prindër, Ju faleminderit që do të plotësoni pyetësorin në vazhdim, meqë, përgjigjet tuaja janë shumë të vlefshme për studimin tonë. Ky pyetësorë do të na ndihmojë të kuptojmë më shumë se si përballeni ju me situaten e rritjes dhe përkujdesjes ndaj fëmijës/ve me nj…