Gjithëpërfshirja e personave me aftësi të kufizuara // Uključenost osoba sa invaliditetom

Ky manual është përpiluar me qëllim të ofrimit të udhëzimeve praktike për Qendrat e Aftësimit Profesional në Kosovë, në lidhje me gjithëpërfshirjen e personave me aftësi të kufizuara. Lexo më shumë

Ovaj priručnik je sastavljen sa ciljem da pruži praktične smernice centrima za profesionalno osposobljavanje na Kosovu o uključivanju lica sa ograničenim sposobnostima. Opširnije