Në bazë të gjeturave të hulumtimit “E drejta në gjithëpërfshirje e fëmijëve me sindromë Down” janë
nxjerrë një numër i rekomandimeve për eliminimin e barrierave dhe përmbushjen e nevojave gjatë
procesit të gjithëpërfshirjes së nxënësve me sindromën Down në shkolla të arsimit të rregullt.
 • Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë duhet të plotësojë kushtet e nevojshme për
  zbatimin e strategjisë të arsimit gjithëpërfshirës në të gjitha shkollat. Ata duhet të ndajnë
  një buxhet më të madh për DKA-të, në mënyrë që kërkesat e nevojshme të shkollave në
  kuadër të procesit të gjithëpërfshirjes të mund të plotësohen.
 • Institucionet përkatëse duhet të ofrojnë trajnime adekuate për të gjithë mësimdhënësit në
  shkollat e rregullta, përfshirë këtu edhe mësimdhënësit e ciklit të lartë (klasa 6-9), në
  mënyrë që të gjithë mësimdhënësit të jenë të aftë dhe të përgatitur profesionalisht për të
  punuar me nxënës me sindromën Down.
 • Qendrat Burimore, në bashkëpunim me Komisionet Vlerësuese duhet të kenë një
  bashkëpunim më të ngushtë më të gjitha shkollat e rregullta, në mënyrë që të sigurohen që
  të gjithë nxënësit me sindromën Down do të kalojnë në procesin vlerësues për nevoja të
  veçanta arsimore, si dhe të kenë të hartuar planin individual arsimor (PIA).
 • Pjesëmarrja e mësimdhënësve dhe prindërve të nxënësve me sindromën Down duhet të jetë
  obliguese në hartimin e PIA-së.
 • Implementimi dhe rishikimi i PIA-së duhet të bëhet në mënyrë sistematike nga ekspertët e
  fushës, në mënyrë që ky plan të jetë gjithmonë në hap me zhvillimin e nxënësit me
  sindromën Down dhe t’i përshtatet sa më mirë atij. Në rishikimin e PIA-së duhet që
  gjithmonë të marrin pjesë të gjithë mësimdhënësit e nxënësit me sindromën Down (nëse
  është në klasën 6-9).
 • MASHT, në bashkëpunim me DKA-të duhet të bëjnë përpjekje më të mëdha në sigurimin e
  mësimdhënësve mbështetës të specializuar për punë me nxënësit me sindromën Down. Ata
  duhet të sigurohen që të gjithë nxënësit me nevoja të veçanta arsimore të kenë
  mësimdhënës mbështetës në shkollë.
 • MASHT, në bashkëpunim me DKA-të duhet të bëjnë sigurimin e mjeteve të nevojshme
  konkretizimit (figura, objekte të ndryshme, libra me fotografi, etj.) për shkollat të cilat
  punojnë më nxënësit me sindromën Down.
 • Numri i nxënësve në klasat e shkollave të qytetit të Prishtinës duhet të reduktohet
  dukshëm, në mënyrë që mësimdhënësit të jenë në gjendje t’i kushtojnë kohën dhe
  përkushtimin e duhur të gjithë nxënësve në klasë.
 • MASHT, në bashkëpunim me institucionet dhe organizatat tjera relevante që i përkasin
  fushës së edukimit duhet të organizojnë fushata vetëdijësuese për të gjitha palët e përfshira
  në procesin e gjithëpërfshirjes, e në veçanti për shkollat dhe prindërit. Këto fushata do të
  duhej të fokusoheshin jo vetëm në reduktimin e stigmës dhe diskriminimit kundrejt
  fëmijëve me aftësi të kufizuara (përfshirë edhe ata me sindromën Down), por edhe në
  informimin e përgjegjësisë dhe të drejtave që palët e përfshira në procesin e
  gjithëpërfshirjes kanë. Këtu rëndësi të madhe do të duhej t’i kushtohej vetëdijësimit të
  prindërve të nxënësve me sindromën Down, mbi të drejtën e fëmijëve të tyre për vijimin e
  mësimit në shkolla të rregullta, si dhe nevojave të veçanta që fëmijët e tyre kanë.
 • MASHT duhet të sigurojë prezencën e psikologëve në të gjitha shkollat e rregullta, sidomos
  në ato të viseve rurale të komunës së Prizrenit